เครื่องผลิตเส้นใยนาโนและอนุภาคนาโนโดยใช้หลักการของไฟฟ้าสถิต (NS1 NanoSpinner Electrospinning/Spraying Equipment) (SIT238)

เป็นเครื่องในห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับการผลิตเส้นใยนาโนและอนุภาคนาโน เครื่องนี้ใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตในการดึงเส้นใยขนาดเล็กจากของเหลวที่มีประจุไฟฟ้าสูง เส้นใยนาโนที่ผลิตได้สามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่นาโนเมตรถึงไมโครเมตร และมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่หลากหลาย | เครื่องผลิตเส้นใยนาโน, nanofiber machine, เครื่องผลิตอนุภาคนาโน, nanoparticle machine, เครื่องผลิตเส้นใยนาโนไฟฟ้าสถิต, electrospinning machine, เครื่องผลิตอนุภาคนาโนไฟฟ้าสถิต, electrospinning nanoparticle machine, เครื่อง NS1 NanoSpinner, NS1 NanoSpinner machine, เส้นใยนาโน, nanofiber, อนุภาคนาโน, nanoparticle, ไฟฟ้าสถิต, electrostatic, การผลิตเส้นใยนาโน, nanofiber production, การผลิตอนุภาคนาโน, nanoparticle production, SIT238