เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบมัลติโนซเซิล (NE300 Multinozzle Electrospinning/Spraying Machine) (SIT242)

เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ด้วยระบบการผลิตแบบมัลติโนซเซิล (multinozzle) สามารถผลิตเส้นใยนาโนได้พร้อมกันหลายเส้น ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ มีระบบความปลอดภัยที่ครบครัน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง | เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, ครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตแบบมัลติโนซเซิล, เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต NE300, อุปกรณ์ปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, เทคโนโลยีปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต, SIT242