เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพลาสติก (Floor Standing Laboratory Presses for R&D) ยี่ห้อ Carver (SIT61)