เครื่องปั่นนาโนเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต 24 หัวฉีด แบบมัลติโนซเซิล (Nanospinner 24 Multinozzle Electrospinning/Spraying Machine) (SIT243)

เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ผลิตเส้นใยขนาดนาโน โดยใช้หลักการของการปั่นไฟฟ้าสถิต (electrospinning) มีหัวฉีด 24 หัว ซึ่งสามารถจ่ายสารละลายโพลีเมอร์ได้หลายสายพร้อมกัน ทำให้มีอัตราการผลิตเส้นใยสูง เหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยนาโนในปริมาณมาก เครื่องปั่นนาโนเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต 24 หัวฉีดนี้ใช้สำหรับ การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์วัสดุ นาโนเทคโนโลยี การผลิตเส้นใยนาโนสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองอากาศ ผ้ากรองน้ำมัน เซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ | เครื่องปั่นนาโนเส้นใย, เครื่องปั่นเส้นใยไฟฟ้าสถิต, เครื่องปั่นเส้นใยนาโน, เครื่องปั่นเส้นใย 24 หัวฉีด, เครื่องปั่นเส้นใยมัลติโนซเซิล, SIT243