เครื่องปั่นนาโนเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต 24 หัวฉีด แบบมัลติโนซเซิล (Nanospinner 24 Multinozzle Electrospinning/Spraying Machine) (SIT243)

ได้รับความนิยม ในหมวด Lab Scale Electrospinning Machines.

เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ผลิตเส้นใยขนาดนาโน โดยใช้หลักการของการปั่นไฟฟ้าสถิต (electrospinning) มีหัวฉีด 24 หัว ซึ่งสามารถจ่ายสารละลายโพลีเมอร์ได้หลายสายพร้อมกัน ทำให้มีอัตราการผลิตเส้นใยสูง เหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยนาโนในปริมาณมาก เครื่องปั่นนาโนเส้นใยแบบไฟฟ้าสถิต 24 หัวฉีดนี้ใช้สำหรับ การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์วัสดุ นาโนเทคโนโลยี การผลิตเส้นใยนาโนสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองอากาศ ผ้ากรองน้ำมัน เซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ | เครื่องปั่นนาโนเส้นใย, เครื่องปั่นเส้นใยไฟฟ้าสถิต, เครื่องปั่นเส้นใยนาโน, เครื่องปั่นเส้นใย 24 หัวฉีด, เครื่องปั่นเส้นใยมัลติโนซเซิล, SIT243

37 orders in the last 30 days.
1663