ชุดควบคุมและซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องบ่มเพาะเชื้อ (Control Unit) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-CK4 (SIT278)

ได้รับความนิยม ในหมวด Control Unit.

ชุดควบคุมและซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องบ่มเพาะเชื้อ SETIS™ เป็นเครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์และจุลินทรีย์ ชุดควบคุมประกอบด้วยหน่วยประมวลผลหลัก (CPU) หน่วยความจำ หน่วยอินพุต/เอาต์พุต และซอฟต์แวร์ควบคุม SETIS™ Software ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องบ่มเพาะเชื้อได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องบ่มเพาะชีวมวล ควบคุมอัตราการไหลของอากาศเข้าและออกเครื่องบ่มเพาะชีวมวล ควบคุมปริมาณสารอาหารและสารกระตุ้นต่างๆ ที่ป้อนเข้าสู่เครื่องบ่มเพาะชีวมวล ควบคุมการวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องบ่มเพาะชีวมวล การควบคุมค่า pH การควบคุมค่าออสโมลาลิตี การควบคุมการหมุนเวียนของสารละลาย การควบคุมการเติมสารละลาย การควบคุมการระบายสารละลาย การควบคุมการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลดต้นทุนการผลิตชีวมวล ชุดควบคุม Control Unit including SETIS™ Software นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องบ่มเพาะชีวมวล SETIS™ ทุกรุ่น เหมาะสำหรับ ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการรักษาโรค ใช้ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตยา ใช้ในการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์

| ชุดควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, โปรแกรมควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, ระบบควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, อุปกรณ์ควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, เครื่องบ่มเพาะเชื้อ, เครื่องควบคุมเครื่องบ่มเพาะเชื้อ, อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือห้องปฏิบัติการ, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, Control Unit, SETIS, SIT278

74 orders in the last 30 days.
1664