เครื่องปรับแรงดันลมอัตโนมัติ สำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก (Control Unit) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-APR1 & SE-APR2 (SIT276)

เครื่องนี้มีหน้าที่ควบคุมแรงดันลมภายในชุดปฏิกรณ์ชีวภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยใช้เซ็นเซอร์วัดแรงดันลมเป็นตัวส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุม ซึ่งจะประมวลผลและสั่งให้มอเตอร์ปรับแรงดันลมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก เช่น พืชสมุนไพร พืชผัก พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือการเพาะเลี้ยงอวัยวะ
เครื่องนี้ทำงานโดยรับสัญญาณจากเซนเซอร์แรงดันลม จากนั้นจะส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์เพื่อปรับแรงดันลมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยแรงดันลมที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก มีจุดเด่นดังนี้ 1.ควบคุมแรงดันลมได้อย่างแม่นยำ 2.ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD 3.มีระบบป้องกันความปลอดภัย

| เครื่องปรับแรงดันลมอัตโนมัติ, เครื่องควบคุมชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, เครื่องควบคุมแรงดันลม, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, ชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เครื่องปรับแรงดันลมสำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, เครื่องปรับแรงดันลมสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เครื่องควบคุมแรงดันลมสำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, เครื่องควบคุมแรงดันลมสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เครื่องปรับแรงดันลมอัตโนมัติสำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, Control Unit สำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก, เครื่องปรับแรงดันลมสำหรับชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแช่ชั่วคราว, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบไหลผ่าน, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแก๊ส, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบของเหลว, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเซลล์ลอย, Control Unit, SETIS, SIT276