ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก (Bioreactor) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-MV4 (SIT295)

ใช้สำหรับขยายพันธุ์พืช งานวิจัยทางชีววิทยา ปฏิกรณ์ชีวภาพรุ่นนี้มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอก มีขนาดความจุ 4 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิค ความชื้น และ pH อัตโนมัติ มีระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศและสารอาหาร มีระบบป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในถังได้อย่างแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือโรงเรือนขนาดเล็ก มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานง่าย สามารถใช้สำหรับขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก เช่น พืชสมุนไพร พืชผัก ดอกไม้ เป็นต้น โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์พืชได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์แบบเดิม

| ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับพืช, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับขยายพันธุ์พืช, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, อุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช, อุปกรณ์ปลูกพืชในร่ม, อุปกรณ์ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์, อุปกรณ์ปลูกพืชอัจฉริยะ, อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับขยายพันธุ์พืช, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับปลูกพืช, SETIS, SE-MV4, SIT295