เครื่องวัดความหนืดของพอลิเมอร์แบบอัตโนมัติ (Automatic Capillary Viscometer) ยี่ห้อ Shibayama (SIT87)

    เครื่องวัดความหนืดของพอลิเมอร์แบบอ้ตโนมัติ, Automatic Capillary Viscometer, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนืดแบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องวัดความหนืดแบบอัตโนมัติ