เครื่องมือสำหรับวัดค่าความหนืด (Capillary Rheometer) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น SR50 (SIT373)

ได้รับความนิยม ในหมวด Capillary Rheometer.

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลลารี เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าความหนืด (viscosity) ของวัสดุหลอมเหลว โดยเฉพาะพอลิเมอร์ ทำงานโดยการบีบวัสดุหลอมเหลวผ่านหลอดแคปิลลารี (capillary tube) ที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด แรงดันที่ใช้ในการบีบวัสดุหลอมเหลว อัตราการไหลของวัสดุหลอมเหลว และความดันที่ปลายหลอดแคปิลลารี จะถูกวัดและบันทึกไว้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อคำนวณค่าความหนืดและคุณสมบัติการไหลอื่นๆ ของวัสดุหลอมเหลว

– เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง
– สามารถวัดค่าความหนืดของวัสดุหลอมเหลวได้หลากหลายประเภท
– ใช้งานง่าย
– ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุหลอมเหลว

ตัวอย่างการใช้งาน Capillary Rheometer
– วัด ความหนืด ของพอลิเมอร์หลอมเหลว
– ศึกษา พฤติกรรมการไหล ของพอลิเมอร์หลอมเหลว
– พัฒนา สูตร ของพอลิเมอร์
– ออกแบบ กระบวนการ ผลิตพอลิเมอร์
– ควบคุม คุณภาพ ของพอลิเมอร์

| เครื่องวัดค่าความหนืดแบบแคปิลลารี, Capillary Rheometer, การวัดค่าความหนืด, Rheometry, เครื่องวัดค่าความหนืดของของเหลว, Liquid Rheometer, การทดสอบค่าความหนืด, Rheological Testing, เครื่องมือวัดค่าความหนืด, Rheometer Instrument, ทดสอบค่าความหนืด, เครื่องวัดค่าความหนืดแบบ Capillary, INSTRON, SR50, SIT373

60 orders in the last 30 days.
1665