เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพลาสติก (High Temperature Bench Top Laboratory Manual Presses with Electrically Heated Platens and Monarch Floor Standing Model Presses Available) ยี่ห้อ Carver (SIT56)

    รองรับความจุ 12- 100 ตัน