เครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง สำหรับงานโลจิสติกส์ (Recording Device) ยี่ห้อ SafeLoad (SIT267)

ได้รับความนิยม ในหมวด Packaging and Shipping Testing.

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยของสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยสามารถระบุได้ว่าสินค้าได้รับความเสียหายหรือไม่ และหากได้รับความเสียหาย ความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะใด

เครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง สำหรับงานโลจิสติกส์ ยี่ห้อ SafeLoad ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน หน่วยประมวลผลข้อมูล และหน่วยบันทึกข้อมูล เซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนจะทำหน้าที่ตรวจวัดค่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น และส่งค่าไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลและบันทึกลงในหน่วยบันทึกข้อมูล

เครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง สำหรับงานโลจิสติกส์ ยี่ห้อ SafeLoad สามารถใช้ได้กับสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น การใช้งานเครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง สำหรับงานโลจิสติกส์

เมื่อเสร็จสิ้นการขนส่ง สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ และประเมินความปลอดภัยของสินค้าได้ โดยสามารถดูค่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และเปรียบเทียบกับค่าการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้ของสินค้าแต่ละประเภท  หากค่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าสินค้าได้รับความเสียหาย

เครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับงานโลจิสติกส์ เนื่องจากช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะได้รับความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง

| เครื่องวัดการสั่นสะเทือนขนส่ง (Vibration meter for transportation), เครื่องบันทึกการสั่นสะเทือนขนส่ง (Vibration recorder for transportation), เครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนขนส่ง (Vibration detector for transportation), อุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนขนส่ง (Vibration measuring device for transportation), เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนขนส่ง (Vibration sensor for transportation), เครื่องเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือน (Vibration recorder), เครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibration meter), เครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือน (Vibration detector), อุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration measuring device), เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน (Vibration sensor)

24 orders in the last 30 days.
1664