โพรบวัดค่าไฟฟ้าสถิตในเครื่องปฏิกรณ์แบบก๊าซเฟส (Gas Phase Reactor Electrostatic Probe) ยี่ห้อ Lexmar รุ่น CORRESTAT 5410 (SIT227)

โพรบวัดค่าไฟฟ้าสถิตในรีแอคเตอร์แบบก๊าซเฟส (Gas Phase Reactor Electrostatic Probe) สามารถวัดความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าสถิตย์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรวมตัวกันของโพลิเมอร์ อันเนื่องมาจากประจุไฟฟ้าสถิตแบบเรียลไทม์ โดยการวัดด้วยโพรบวัดไฟฟ้าสถิตรุ่น Correstat 5410 ในกระบวนการผลิต และสามารถเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุด (Shutdowns) ของกระบวนการผลิต | โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในเครื่องปฏิกรณ์แบบก๊าซเฟส, โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในเครื่องปฏิกรณ์, โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในกระบวนการผลิต, โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในโพลิเมอร์, โพรบวัดไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรมพลาสติก