เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพลาสติก (Bench Top ASTM Presses for Lab Application) ยี่ห้อ Carver (SIT59)