ไบโอรีแอคเตอร์แบบขนาน (Parallel Bioreactors) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT401)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพหลายๆ เครื่องที่ทำงานพร้อมกัน โดยแต่ละเครื่องจะทำงานแยกจากกัน แต่สามารถควบคุมและตรวจสอบผ่านระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

ข้อดีของ Parallel Bioreactors Kbiotech
– เพิ่มความเร็วในการทดลองและพัฒนา: ทำการทดลองหลายๆ conditions พร้อมกัน สามารถทำงานพร้อมกัน ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบสภาวะต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพ: ควบคุมและตรวจสอบสภาวะสถานะในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแต่ละเครื่องได้อย่างแม่นยำ แต่ละเครื่องทำงานแยกอิสระ ช่วยให้ควบคุมสภาวะในแต่ละ bioreactor
– ลดต้นทุน: ใช้พื้นที่น้อยลง ประหยัดพลังงาน และวัสดุสิ้นเปลือง ใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่ยังเป็นการทดลองแบบเดิม สามารถใช้ร่วมกันกับระบบควบคุมเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุน
– ใช้งานง่าย: ระบบควบคุมใช้งานง่าย มีซอฟต์แวร์ควบคุม
– เพิ่มประสิทธิภาพการทดลอง: ช่วยให้สามารถทดสอบสภาวะต่าง ๆ ได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาทดสอบทีละตัวอย่าง
– ควบคุมการทดลองได้แม่นยำ: ควบคุมสภาวะและสถานะการทดลองในแต่ละเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพได้อย่างแม่นยำ
– ขยายขนาดการผลิตได้ง่าย: เพิ่มจำนวนเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อขยายขนาดการผลิตได้ง่าย

Parallel Bioreactors Kbiotech นิยมใช้ใน
– งานวิจัย: พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช พัฒนายา พัฒนาอาหารทางเลือก  ใช้สำหรับทดสอบสภาวะต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
– งานพัฒนา: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ขยายขนาดการผลิต ใช้สำหรับพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ
– การผลิต: ผลิตวัคซีน ผลิตยา ผลิตสารชีวภาพ

| เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบขนาน, เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบขนาน, การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบขนาน, การใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบขนาน, Parallel Bioreactors, Parallel Bioreactor Technology, Parallel Cell Culture, Parallel Protein Production, Parallel Bioreactor Applications, การผลิตโปรตีนแบบขนาน, Bioprocess intensification, Scale-up, Cost-effectiveness, Biomanufacturing, Kbiotech, SIT401

22 orders in the last 30 days.
1584