ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลการทดสอบการไหลของวัสดุ (RheoCheck-10 Software) ยี่ห้อ Gibitre (SIT252)

    ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ผลการทดสอบไหลของวัสดุ (Rheology) พัฒนาโดยบริษัท Gibitre จากประเทศฝรั่งเศส ซอฟต์แวร์นี้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบการไหลของวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น การทดสอบการไหลแบบเชิงเส้น (Linear Flow) การทดสอบการไหลแบบเชิงมุม (Cone and Plate Flow) การทดสอบการไหลแบบคงที่ (Steady Shear Flow) การทดสอบการไหลแบบแปรผัน (Oscillatory Shear Flow) เป็นต้น | RheoCheck-10 Software, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลการทดสอบการไหลของวัสดุ, วิเคราะห์ผลการทดสอบการไหลของวัสดุ, การทดสอบการไหลของวัสดุ, ซอฟต์แวร์ RheoCheck, RheoCheck-10 คู่มือการใช้งาน, RheoCheck-10 ตัวอย่างการใช้งาน, RheoCheck-10 เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆ, RheoCheck-10 ประโยชน์, RheoCheck-10 ราคา, Gibitre, SIT252